AVÍS LEGAL

Per donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), el propietari d’aquest lloc web –d’ara endavant el prestador- posa a disposició dels usuaris la següent informació:

 

Denominació Social: SOLGRIS, S.L.
CIF: B-67139873
Domicili: C/MARIÀ FORTUNY Nº10 2º 08401- GRANOLLERS (BARCELONA).
Correu electrònic: pau@solgris.com

Tel: 697 38 92 57

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46238, General, Foli 109, Full 513957, Inscripció 1A

 

OBJECTE

 

L’accés i l’ús del lloc web atribueix al que el realitza la condició d’usuari i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués totalment aquestes condicions d’ús o no hi estigués d’acord, s’haurà d’abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

 

SOLGRIS, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

 

CONDICIONS D’ACCÉS Y ÚS

 

En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, caldrà que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privadesa, no sent possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

 

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, l’usuari es compromet a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

 

SOLGRIS, S.L. prohibeix expressament:

 

• Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de SOLGRIS, S.L. o a tercers.
• Realitzar sense l’autorització deguda qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).
• L’usuari es compromet no a utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

SOLGRIS, S.L. podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al vostre lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals.

 

CONTINGUTS

 

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per SOLGRIS, S.L. utilitzant fonts internes i externes, de manera que SOLGRIS, S.L. únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

 

SOLGRIS, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al lloc web. SOLGRIS, S.L. no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a la web.

 

A més, a través del lloc web, es poden posar a disposició dels usuaris, serveis oferts per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions particulars dels serveis esmentats. SOLGRIS, S.L. no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar de la manca d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

 

RESPONSABILITAT

 

SOLGRIS, S.L. en cap cas serà responsable de:

 

• Les fallades i incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
• De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
• De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.

 

SOLGRIS, S.L. es reserva el dret a suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir.

 

SOLGRIS, S.L. col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències indicades anteriorment en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

 

DRETS D’AUTOR

 

Les característiques del lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de SOLGRIS, S.L. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització del lloc web, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de SOLGRIS, S.L. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

 

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic que apareix a l’inici d’aquest Avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

SOLGRIS, S.L. es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa, i en el tractament de dades garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades per la LOPDGDD 3/2018 i el Reglament UE RGPD 679/2016, que podrà consultar a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

JURISDICCIÓ Y LLEI APLICABLE

 

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona.

 

NUL·LITAT PARCIAL

 

En cas que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. SOLGRIS, S.L. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, llevat de reconeixement exprés per part de SOLGRIS, S.L.